تاريخ : | | نویسنده : nftdc

ترجمه فارسی نهج البلاغه خبر از فتنه
از خطبه‏هاي آن حضرت عليه‏السلام است (که پس از خاتمه جنگ نهروان فرموده و از خطبه‏هاي مشهوره آن بزرگوار ميباشد که در آن فضائل و مناقب خود را شرح داده و براي جهال و غافلين مقام و منزلت خويش را بيان کرده تا به دستور او رفتار نموده امر و فرمانش را پيروي نمايند، و بعد از آن از فتنه و فساد بني‏اميه و سختيهايي که در زمان سلطنت و پادشاهي هر يک از آنها به مردم وارد شده و انقراض دولت آنان خبر داده): پس از حمد و ثناي الهي و درود بر پيغمبر اکرم، اي مردم من چشم فتنه و فساد را کور کردم (با طلحه و زبير و پيروانشان در جنگ جمل و با معاويه و لشگرش در جنگ صفين و با خوارج در نهروان جنگيده نگذاشتم فسادشان عالم‏گير گردد) و غير از من کسي بر (دفع) آن فتنه و فساد جرات نداشت، پس از آنکه تاريکي آن موج زده و سختي آن رو با فزوني نهاده بود (همه جا را فتنه فرا گرفته هيچکس نميدانست چه بايد کرد، زيرا اهل اسلام حکم جنگيدن با اهل قبله را از آن پيش ندانسته جرات بر آن نداشتند، چنانکه ابن عمرو سعد ابن مالک و ابوموسي و مانند ايشان از آن حضرت کناره کرده گفتند: از اين فتنه‏اي که در ميان مسلمانان واقع شده اجتناب و دوري سزاوار است) پس (چون به همه چيز دانا هستم احکام و مسائل دين خود را) از من بپرسيد پيش از آنکه مرا نيابيد، و (به حکم عقل و نقل جرات نيست کسي را جز علي ابن ابيطالب و ائمه طاهرين عليهم‏السلام که در بالاي منبر بگويد: فاسئلوني قبل ان تفقدوني يعني بپرسيد از من پيش از آنکه مرا نيابيد. زيرا پرسشها بيشمار و گوناگون است، بعضي راجع به معقول و برخي مربوط به منقول و دسته‏اي در باب عالم شهود و پاره‏اي درباره عالم غيب و همچنين راجع به گذشته و يا آينده و يا زمان حال باشد، و ممکن نيست کسي بتواند اين پرسشها را پاسخ گويد مگر کسيکه از جانب خداوند تاييد شده و از منبع علم و حکمت و سرچشمه کمال و معرفت، علوم اولين و آخرين را آموخته باشد) سوگند به آن کسيکه جان من بدست قدرت او است از اين زمان تا قيامت چيزي (خبري) را از من سوال نميکنيد و از گروهي که صد کس (کمتر يا بيشتر) را هدايت نمايند و صد کس را گمراه سازند (مردمي که زمامدار شوند و سبب رستگاري يا گمراهي گردند) پرسش نمينمائيد مگر آنکه به شما خبر ميدهم (پيش گويي مي‏کنم) از خواننده و جلودار و راننده (زمامداران) آن گروه (مانند ساربانان که شتران را به هر کجا بخواهند مي‏کشانند) و از جاي فرود آمدن و بارگيري (محل اجتماع) ايشان و از کسيکه از آنان کشته مي‏شود و آنکه از آنها ميميرد، و اگر مرا نيابيد (ميان شما نباشم) و پيش‏آمدهاي بد و کارهاي دشوار بر شما فرود آيد بسياري از سوال‏کنندگان (به سبب حيراني بسيار) سر در پيش خواهند افکند (و خاموش بوده راه نجات از آن پيش‏آمدهاي بد و کارهاي دشوار را نمي‏يابند) و بسياري از پاسخ‏دهندگان (به سبب جهل و ناداني از پاسخ گفتن) ترسناک (و عاجز) باشند، و اين در وقتي است که جنگ بسيار ميان شما واقع گشته و (فتنه و فساد آن) سخت گردد، و (به سبب گرفتاري و بيچارگي) دنيا بر شما تنگ شود که روزهاي بلاء (مدت سختي) را دراز شماريد (هر ساعتي را روزي يا بيشتر پنداريد) تا اينکه خداوند نيکوکاران از شما را فتح و فيروزي دهد،
هرگاه فتنه‏ها (به مردم) رو آورد (باطل به حق و فساد به صلاح) اشتباه مي‏شود، و زمانيکه از بين برود (و فتنه‏جويان مضمحل و نابود شوند، مردم را به باطل و فساد) آگاه سازد (آنگاه به حق و صلاح پي برده به جهل و ناداني خود اعتراف نمايند، زيرا) چون فتنه‏ها رو آورد (نادرستيهاي آنها) معلوم نيست، و چون پشت گرداند (از بين برود) شناخته شود (ماداميکه فتنه و فساد برپا است حق ناپيدا است و چون آتش آن فرو نشيند حق آشکار گردد) فتنه‏ها (در همه جا) مانند دور زدن بادها دور مي‏زند، به شهري مي‏رسد و از شهري مي‏گذرد (فتنه‏جويان همه جا مشغول فساد و تباهکاري مي‏باشند، گاهي مردم شهري به آتش آنان سوخته گاهي از آن شهر گذشته مردم شهر ديگري را مي‏سوزانند). آگاه باشيد ترسناکترين (بزرگترين و سخت ترين) فتنه‏ها بر شما به نظر من فتنه بني‏اميه است (حرمت رسول خدا را هتک کرده سبطين آن بزرگوار امام حسن و امام حسين عليهماالسلام را به قتل رسانده خانه خدا را خراب نموده هشتاد سال بر روي منابر اسلام نسبت به اميرالمومنين جسارت نمودند و مردم را بدوري جستن از آن حضرت وادار کرده هر کس زير بار اين کار زشت نرفته او را کشته يا از شهرها بيرون کرده خانه‏اش را خراب و ويران مي‏ساختند و سنت را بدعت و بدعت را سنت ميدانستند) پس آن فتنه‏اي کور و تاريک است (راه صلاح و رستگاري در آن گمشده و زيانش در دين و دنيا هويدا است) حکومت و سلطنت آن همه جا را فرا گيرد و بلا و سختي آن مخصوص (پرهيزکاران و شيعيان) است، هر کسيکه در آن فتنه بينا باشد (با کارهاي زشت بني‏اميه مخالفت نمايد) بلاء و سختي به او رو آورد، و کسيکه نابينا باشد (به کارهاي زشت آنان ايراد نکرده اوامر و نواهي آنها را پيروي کند) بلاء از او دور (در رفاه و آسايش) است، سوگند به خدا بعد از من بني‏اميه براي شما زمامداران بدي خواهند بود، مانند شتر پير لگدانداز بدخو که (هنگام دوشيدن دوشنده را) به دهانش گاز مي‏گيرد، و بدستش (بر سر او) کوبيده به پايش لگد زند و از دوشيدن شير جلوگيري نمايد (خلاصه نيکان را اذيت و آزار رسانيده ميکشند و از بيت‏المال مسلمين چيزي به مستحقين نميدهند) همواره بر شما تسلط دارند تا از شما کسي را (روي زمين) باقي نگذارند مگر اينکه براي آنان سود داشته يا زيان به ايشان وارد نياورد (از آنها پيروي کند يا لااقل بر خلاف مقاصدشان سخني نگفته قدمي برندارد) و همواره بلا و تسلط آنان (بر شما) برقرار است بطوريکه انتقام گرفتن يکي از شما از ايشان مانند انتقام گرفتن غلام از آقاي خود و تابع از متبوعش مي‏باشد (زير دست و مانند بنده زر خريد آنان هستيد که نميتوانيد از حقوق خويش دفاع کنيد) فتنه و فساد ايشان بد منظر و ترسناک و به رويه مردم زمان جاهليت (که به جنگ و خونريزي و غارت و دزدي و بي‏عفتي عادت داشتند) بر شما وارد مي‏گردد، و نيست علامتي از هدايت و رستگاري در آن فتنه و نه نشانه‏اي که (راه حق به آن) ديده شود، ما اهل بيت از گناه آن فتنه‏ها خواهيم رست (از رويه فتنه‏جويان بيزاري جسته طبق دستور خداوند متعال رفتار خواهيم نمود) و در آن اوقات نميتوانيم (کسي را آشکار به راه حق) دعوت نمائيم، سپس خداوند آن فتنه‏ها را از شما دور گرداند مانند جدا کردن پوست از گوشت بوسيله کسيکه (بني‏العباس) به ايشان ذلت و خواري مي‏رساند و به جبر آنها را (به اطراف) سوق داده و از جام پر (از بلاء و مصيبت) آب مي‏دهد، به جز زخم شمشير چيزي به آنها نبخشد و به جز خوف و ترس چيزي نپوشاند، پس در آن هنگام (که دولت بني‏اميه منقرض گشت همه آنان ضعيف و ناتوان و خوار شدند) قريش آرزو دارند که دنيا و آنچه در آن است از دست داده به جاي آن يکبار مرا ببينند هر چند بقدر کشتن شتري (ساعتي) باشد تا از ايشان بپذيرم تمام آنچه را که امروز بعضي از آن را خواستارم و به من نميدهند (اگر قريش يعني بني‏اميه بعد از همه سختيها و هرج و مرج در زندگي و ذلت و بيچارگي که از بني‏العباس ديدند آن حضرت را مي‏يافتند در پاي او افتاده زاري مي‏نمودند تا خلافت و حکومت ايشان را قبول فرموده زنگ ظلم و ستم و فتنه و فساد را از جهان بزدايد، و شاهد بر اين گفتار آن است که تاريخ‏نويسان نقل کرده‏اند و مشهور است: مروان ابن محمد آخرين پادشاه بني‏اميه هنگاميکه در لشگر خراسان عبدالله ابن محمد ابن علي ابن عبدالله اين عباس را که پيشواي لشگر بود ديد، گفت: اي کاش به جاي اين جوان علي ابن ابيطالب در زير اين بيرق پيشواي لشگر بود). متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ) ‏أَمَّا ‏بَعْدُ ‏أَيُّهَا ‏النَّاسُ‏، ‏فَأَنَاَ ‏‏فَقَأْتُ‏‏ عَيْنَ الْفِتْنَةِ، وَ لَمْ يَکُنْ ‏لِيَجْتَرِئَ‏ ‏عَلَيْها أَحَدٌ غَيرِى بَعْدَ أَنْ ماجَ ‏غَيْهَبُها، وَ اشْتَدَّ ‏کَلَبُها، فَاسْأَلُونِى قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِى فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ‏لا ‏تَسْأَلُونِى‏ عَنْ شَىْ‏ءٍ فِيما بَيْنَکُمْ وَ بَيْنَ السَّاعَةِ وَ لا عَن فِئَةٍ تَهْدِى مِائَةً و تُضِلُّ مِائَةً إِلَّا أَنبَأْتُکُمْ ‏بِناعِقِها وَ قائِدِها وَ سائِقِها وَ ‏مُناخِ‏ رِکابِها وَ مَحَطِّ رِحالِها وَ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَهْلِها قَتْلًا وَ مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ مَوتاً. ‏وَ ‏لَوْ ‏قَدْ ‏فَقَدْتُمُونِى‏ وَ نَزَلَتْ بِکُمْ ‏کَرائِهُ‏ الْأُمُورِ وَ ‏حَوازِبُ‏ الْخُطُوبِ لَأَطْرَقَ کَثِيرٌ مِنَ السَّائِلِينَ وَ فَشِلَ کثِيرٌ مِنَ الْمسئُولِينَ، وَ ذلِکَ إِذا ‏قَلَّصَتْ‏ حَرْبُکُمْ، وَ شَمَّرَتْ عَنْ ساقٍ، ‏و ‏ضاقَتِ‏ ‏الدُّنْيا ‏عَلَيْکُمْ‏ ‏ضِيقاً تَسْتَطِيلُونَ أَيَّامَ الْبَلاءِ عَلَيْکُمْ، حَتّى يَفْتَحَ اللَّهُ لِبَقِيَّةِ الاَبرارِ مِنکُمْ
إِنَّ الْفِتَنَ إِذا أَقْبَلَتْ ‏شَبَّهَتْ‏، وَ إِذا أَدْبَرَتْ نَبَّهَتْ، يُنْکَرْنَ مُقْبِلاتٍ وَ يُعْرَفْنَ مُدْبِراتٍ، يَحُمْنَ حَوْمَ الرِّياحِ يُصِبْنَ بَلَداً، وَ يُخْطِئْنَ بَلَداً. أَلا إِنَّ أَخْوَفَ الْفِتَنِ عِنْدِى عَلَيْکُمْ فِتْنَةُ بَنِى أُمَيَّةَ فَإِنَّها فِتْنَةٌ عَمْياءُ مُظْلِمَةٌ عَمَّتْ ‏خُطَّتُها، وَ خُصَّتْ بَلِيَّتُها، وَ أَصابَ الْبَلاءُ مَنْ أَبْصَرَ فِيها، وَ أَخْطَأَ الْبَلاءُ مَنْ عَمِىَ عَنْها. وَ ايْمُ اللَّهِ لَتَجِدُنَّ بَنِى أُمَيَّةَ لَکُمْ أَرْبابَ سَوْءٍ بَعْدِى ‏کَالنَّابِ‏ الضَّرُوسِ، ‏تَعْذِمُ‏ بِفِيهَا وَ تَخْبِطُ بِيَدِها وَ ‏تَزْبِنُ‏ بِرِجْلِها وَ تَمْنَعُ ‏دَرَّها. لا يَزالُونَ بِکُمْ حَتّى لا يَتْرُکُوا مِنْکُمْ إِلَّا نافِعاً لَّهُمْ أَوْ غَيْرَ ضائِرٍ بِهِمْ، وَ لا يَزالُ بَلاؤُهُمْ حَتّى لا يَکُونَ انْتِصارُ أَحَدِکُمْ مِنْهُمْ إِلَّا کَانتِصارِ الْعَبْدِ مِن رَبِّهِ وَ الصّاحِبِ مِنْ مُسْتَصْحِبِهِ، ‏تَرِدُ ‏عَلَيْکُمْ‏ ‏فِتَنُهُمْ‏ ‏شَوْهاءَ ‏‏مَخْشِيَّةً‏ وَ قِطَعاً جاهِلِيَّةً، لَيْسَ فِيها مَنارُ هُدىً وَ لا ‏عَلَمٌ‏ يُرى. نَحْنُ أَهْلُ الْبَيْتِ مِنْها بِمَنْجاةٍ، وَ لَسْنا فِيها بِدُعاةٍ. ثُمَّ يُفَرِّجُهَا اللَّهُ عَنْکُمْ کَتَفْرِيجِ ‏الاَدِيمِ‏ بِمَنْ ‏يَسُومُهُمْ‏ ‏خَسْفاً، وَ يَسُوقُهُمْ عُنْفاً، وَ يَسْقِيهِمْ بِکَأْسٍ ‏مُصَبَّرَةٍ، لا يُعْطِيهِمْ إِلَّا السَّيْفَ، وَ لا ‏يُحْلِسُهُمْ‏ إِلَّا الْخَوْفَ، فَعِنْدَ ذلِکَ تَوَدُّ قُرَيْشٌ بِالدُّنْيا وَ ما فِيها ‏لَوْ ‏يَرَوْنَنِى‏ مَقاماً واحِداً وَ لَوْ قَدْرَ جَزْرِ ‏جَزُورٍ لَاَقْبَلَ مِنْهُمْ ما أَطْلُبُ الْيَوْمَ بَعْضَهُ فَلا يُعْطُونَنِيهِ.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : nftdc

 

 

طولانی‌ترین بازار ایران

 

 

مجموعه تاریخی و مسقف بازار زنجان با بیش از دوکیلومتر طول در قلب بافت قدیمی ‌این شهر که روزگاری مشرف به دروازه قلتوق، دروازه جنوبی شهر بود، طویل‌ترین بازار ایران است.براساس اسناد و متون تاریخی، ساخت این بازار درسال 1205ه. ق در دوران حکومت آغامحمدخان قاجار آغاز و در سال 1213ه. ق مقارن حکومت فتحعلی شاه قاجار پایان پذیرفته و در دوره‌های بعد نیز بناهایی از جمله چندین سرا، مسجد و گرمابه در این مجموعه ساخته شده است.این بازار از غرب و شرق گسترده و بدین لحاظ به بازار پائین و بازار بالا تقسیم و نامگذاری شده است که مجموعه بازار بالا مشتمل بر بازار قیصریه، بزازها، امامزاده و عبدالعلی بیک است. این مجموعه از نظر تولید و عرضه کالا و خدمات جنبی وابسته، بسیار غنی و مهم‌ترین مرکز اقتصادی و تجاری شهر محسوب می‌شده است.بازار زنجان از نظر تولید و نوع فعالیت به هشت راسته از جمله راسته زرگرها، کفاش‌ها، بزازها، سراج‌ها، مسگرها، جگرپزان،کلاه دوزان، قماش فروشان و غیره که در گذر زمان با تغییراتی نیز روبه‌رو شده است، تقسیم می‌شود.

 

 

 

طولانی‌ترین بازار ایران

 

 

از کاروانسراهای جالب این مجموعه که نقش مؤثری در عرضه کالاها ایفا کرده، سرا یا کاروانسرای حاج علی قلی و سرای حاج کربلایی علی را می‌توان نام برد. گستردگی جغرافیایی بازار از یکسو و تنوع راسته‌ها، تعدد سراها و کاروانسراهای درون شهری در راسته‌های فرعی که هر یک به نامی‌ و به فعالیتی خاص اختصاص یافته از سوی دیگر، همچنین وجود مساجد زیاد گویای پویایی این مجموعه فرهنگی، اقتصادی، تاریخی و هنری درطول زمان و به فراخور اوضاع و شرایط حاکم است. تکنیک‌های معماری و سبک‌ها و شیوه‌های تزئینی دوران قاجار در راسته‌ها، حجره‌ها، چهار سوق‌ها، مساجد، سراها و کاروانسراهای درون شهری و گرمابه‌های این بازار به زیباترین شکل و شیوه اجرا شده است.

 


از جمله کاربرد انواع طاق و قوس‌های هلالی،جناغی و ضربی، گهواره‌ای خاصه در راسته‌های اصلی و فرعی مزین به آجرچینی‌هایی با طرح‌های مختلف هندسی و به کارگیری تکنیک آجر و کاشی و کاشیکاری به رنگ‌ها و طرح‌های قاجاری درسطوح خارجی و داخلی بناها، طاق‌نماها، طاق و قوس‌ها همچنین ستون نماهای گلدانی در مساجد و سراها قابل توجه است که اوج این سبک‌های معماری و شیوه‌ها و نوآوری‌های تزئینی در اجزا و ارکان مساجد بخصوص مسجد جامع به ظهور رسیده است و این مجموعه را در طول تاریخ، تبدیل به یکی از یادمان‌های ارزشمند و زیبای هنری و معماری دوران قاجار ساخته است.

 

 

اگر چه تشخیص نحوه تشکیل بازار زنجان به درستی و با دقت زیاد میسر نیست اما بیان مورخان و همچنین چگونگی قرارگیری اجزای گوناگون آن در کنار یکدیگر تا حدود زیادی روشنگر شکل‌گیری و رشد و توسعه این بازار است.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : nftdc

 

 

چای سفید را بهتر بشناسیم

 

 

چای سفید که طعم ملایم و شیرین دارد در چین، ژاپن و منطقه دارجلینگ هند تولید می شود.چای سفید صرفا از گلبرگ های تازه گیاه تهیه می شود که هنوز پرز خود را از دست نداده است.

 

در آغاز فصل بهار غنچه چای را پیش از آن که باز شود می چینند و خشک می کنند. چای سفید خاصیت فوق العاده ای دارد و سه برابر چای سبز یا سیاه، حاوی پلی فنل های آنتی اکسیدان است. خواص چای سفید؛ چای سفید خواص زیادی دارد که در زیر به شرح آن می پردازیم:

 

کاهش کلسترول

 

کاهش فشار خون

 

باعث تقویت دندان و لثه ها می شود.

 

برای سلامت کلی استخوان مفید است.

 

دارای خاصیت ضدویروسی و ضدباکتریایی است.

 

در کاهش قند خون موثر است.

 

از تولید سلول های سرطان زا جلوگیری می کند و در برابر سرطان هایی مانند روده، پروستات و معده مقابله می کند.

 

در رقیق کردن خون، افزایش عملکرد، تقویت و سالم نگه داشتن رگ های خون نقش دارد.

 

یک آرام بخش قوی و موثر برای اعصاب می باشد.

 

افرادی که روزی ۲ بار و یا بیشتر از چای سفید مصرف می کنند ۵۰ درصد کمتر در معرض سکته قلبی قرار دارند.

 

برای بیماران آرتریت و پوکی استخوان مفید است.

 

چای سفید بدن را در برابر سرماخوردگی و آنفلوآنزا محافظت می کند.

 

علائم بیماری اچ آی وی را کاهش می دهد.

 

به طور طبیعی باکتری ها و ویروس هایی را که باعث بوی نامطبوع دهان و پوسیدگی می شود از بین می برد.

 

بهتر است چای سفید را در آبی با دمایی کمتر از دمای جوش تهیه کنید.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : nftdc

 

 

 

 

 

چراعاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی

 

 

عقل درلغت ازعقال و پای بند شتر ماخوذ است وچون خرد ودانش مانع رفتن طبیعت به سوی افعال ذمیمه شود لهذا خرد و دانش را عقل گویند . رویه عقلا و هوشمندان همواره براساس تعقل و دوراندیشی استوار است . اطراف و جوانب امور را قبلا از نظر می گذرانند ، پست وبلند و زیروبم هر امری را در بوته سنجش و آزمایش قرار می دهند و سپس دست به کار می شوند تا اگر زیان وضرری معنا و مادتا برآن مترتب باشند در مقابل عمل انجام شده قرار نگرفته انگشت ندامت و پشیمانی به دندان نگیرند و بر گذشته افسوس و حسرت نخورند. در غیراین صورت اطلاق عنوان عاقل بر چنان افرادی دور از عقل واندیشه خواهد بود .

داستان شورانگیز زلیخا نسبت به یوسف پیغمبر به قدری مشهور و زبانزد خاص وعام است که همه کس کم و بیش به آن واقف است . یوسف صدیق فرزند یعقوب و راحیل بر اثر حسادت برادرانش در چاه افتاد و مالک بن دعر که با کاروانش از آن سوی می گذشت وی را نجات داده به عزیز مصر قطیربن رحیب یا فوطیفرع که در زمان سلطنت ریان بن ولید فرعون مصر می زیست به قیمت قابل توجهی فروخت . عزیز مصر یوسف را به خانه برد و به همسرش زلیخا گفت :« او را گرامی بدار. شاید روزی از او بهره برگیریم و وی را به فرزندی بپذیریم زیرا در ناصیه اش اصالت و گوهر و نجابت ذاتی کاملا هویداست.» زلیخا که خود فرزند نداشت در پرورش و تربیت یوسف همت گماشت تا به حد کمال رسید ولی زیبایی و جذابیتش چنان محرک و خیره کننده شده بود که دل و جان زلیخا را به یغما برد واورا ازاوج غرور و نخوت به حضیض زبونی و بیچارگی کشانید .

زلیخا برای تحریک یوسف که از ارتکاب گناه امتناع داشت و مخصوصا حاضر نبود نسبت به ولی نعمت خود عزیز مصر خیانت کند به هر وسیله ای متوسل شد و« جامه ای ازخز و دیبا به قامتش برید و کمرهای مرصع از گهرهای درخشان و تاجهای مذهب به عدد سیصد و شصت برایش مهیا ساخت . هر روز به دوشش خلعتی نو می انداخت و تاجی تازه بر فرقش می آراست . خوردنیهای گوناگون از سینه مرغ و مربای خوشگوار وشربت ناب و مغز بادام آماده می کرد تا یارش به هر چه میل کند حاضر سازد . شبها از دیبا و حریر برایش بستر می ساخت . و ازهر دری با وی سخن می گفت .

ولی یوسف پارسا و پرهیزگار با وجود آنکه درعنفوان جوانی و غرورجوانی می زیست طنازی و عشوه گری زلیخا و آن همه امکانات را نادیده شمرد و نور تقوی و صفای ایمان چنان بر او هی زد که بدون ترس و تامل دست رد بر سینه زلیخا نهاد . زلیخا چون از همه طرف راه چاره و کامجویی را مسدود دید به اخافه و ارعاب یوسف برخاست و با حربه تهمت و افتراء ، شوهرش عزیز مصر را بر آن داشت که او را در سیاهچال جای دهد تا شاید رنج و شکنجه زندان بر سر راهش آورد و مسئول دلداده اش زلیخا را اجابت کند ولی خلف صدق یعقوب وسلاله ابراهیم خلیل به خانه جدید گام نهاده خوف زندان را در مقابل خوف و مشیت الهی به هیچ گرفت و در آن چهار دیواری تنگ وتاریک نیز به هدایت و ارشاد زندانیان و ترغیب و دلالت آنان به قبول توحید و پرستش خدای یگانه و احراز ملاهی ومناهی پرداخت .

هر روز وساعتی که سپری می شد زلیخا به انتظار انصراف تصمیم و بازگشت محبوب بود ولی سالها گذشت ویوسف همچنان مانند کوهی استوار در چهار گوشه زندان باقی ماند و اوقات را به عبادت پروردگار وهدایت و ارشاد زندانیان گمراه مصروف داشته ازاینکه از کید ومکر زلیخا و سایر زیبارویان مصری رهایی یافت خدا را شکر می گذارده است .

اینجا بود که زلیخا از کرده پشیمان شد و از اینکه یوسف را به زندان انداخت انگشت حسرت و ندامت به دندان گزید و زلیخای آشفته را درغم فراق معشوق و هجران دلداده اش بی تاب و نالان ساخت به قسمی که خواب و خوراک وآسایش از وی سلب گردید و نشاط جوانی و زیباییش به زشتی و کراهت گرایید . بعضی از شبها از دوری یوسف بی تاب می شد که با دایه وفادارش در تاریکی شب به زندان می رفت و در گوشه ای آن قدر محبوبش را نظاره می کرد که سپیده صبح می دمید و آن گاه به خانه باز می گشت .

اگر چه زلیخا پس از رهایی یوسف از زندان و فوت همسرش مشمول وعنایت الهی قرارگرفته به فرمان خدا و با اعاده همان زیبایی و طنازی دوران جوانی به وصال محبوب رسید . ولی آن حسرت وندامت اولیه که ناشی از عدم تعقل ودوراندیشی بود بعدها به صورت ضرب المثل درآمده در افواه ملل و اقوام مختلفه مورد استشهاد و تمثیل قرار گرفت .
ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : nftdc

 

پوست سیب درمان چروک پوست

 

پوست سیب برای درمان چین و چروک صورت مفید است و همچنین باعث می شود پوست طراوت و شادابی خود را از دست ندهد.اسیدهای طبیعی، فسفر و ویتامین های A، B۲، B۱ و C در سیب موجود است، پوست سیب برای شفافیت و طراوت پوست می تواند بسیار مفید واقع شود و خود سیب هم که دارای فسفر و اسیدهای طبیعی است برای بهتر کارکردن مغز، معده و جگر مفید است.

 

اشخاصی که با آب سیب صورت خود را می شویند به پیری پوست و چین و چروک صورت خیلی کم دچار می شوند. همچنین سیب برای بهبود بیماری های کبد، اگزما، رماتیسم و کندی حرکت خون د ر رگ ها بسیار خوب است.ادامه مطلب

 

 

دستگیری دزد بانک در كمتر از ۱۵ دقیقه

 

جوانی ۲۷ ساله كه قصد سرقت مسلحانه از شعبه یك بانك در شهر قزوین را داشت، كمتر از ۱۵ دقیقه پس از فرار ازمحل توسط ماموران انتظامی استان قزوین شناسایی و دستگیر شد.

روز یكشنبه رئیس یكی از بانك های قزوین با مركز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفت و از حضور یك سارق مسلح در محل كارش خبر داد و از ماموران كمك خواست. ماموران اداره آگاهی قزوین با اطلاع از این موضوع به محل حادثه اعزام شدند و به تحقیق از رئیس و كاركنان پرداختند.

رئیس بانك درباره ماجرای سرقت گفت: مقابل در ورودی بانك منتظر ماموران حمل پول بودم كه جوانی تنومند و درشت اندام نزدم آمد و اسلحه ای به سمتم گرفت و بسرعت وارد بانك شد.

● جدال مدیر بانك، سارق را فراری داد

وی افزود: مرد مسلح به محض ورود به بانك فریاد زد: این یك سرقت مسلحانه است اگر كسی مقاومت كند، او را به قتل می رسانم.

در این هنگام میله آهنی را كه كنار صندلی ام بود، به سوی دزد مسلح پرتاب كردم كه سلاحش به كناری افتاد.

شاكی ادامه داد: بسرعت از بانك خارج شدم تا به گشت پلیس اطلاع دهم كه سارق با برداشتن سلاح از بانك خارج شد و به تعقیب من پرداخت. دوان دوان خود را به باجه تلفن رساندم و با پلیس تماس گرفتم.

در حالی كه دزد مسلح به چند قدمی من رسیده بود، فریاد زدم: پلیس آمد. دزد مسلح كه دستپاچه شده بود، سوار یك خودروی رنو شد و فرار كرد.● دستگیری متهم فراری بعد از ۱۵ دقیقه

ماموران با اطلاعاتی كه از رئیس بانك و كاركنان به دست آوردند، به جستجوی دزد مسلح پرداختند و مشخصات وی و خودرویش را در اختیار گشت های انتظامی قرار دادند تا این كه ۱۵ دقیقه پس از وقوع حادثه، یكی از گشت های انتظامی قزوین خودروی دزد فراری را شناسایی و متوقف كرد.

در بررسی خودروی متهم، یك قبضه سلاح و ۴ فشنگ كشف شد. متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی قزوین، بازجویی شد.● اعتراف دزد مسلح

متهم در بازجویی اتهام خود مبنی بر تلاش برای سرقت مسلحانه از بانك را پذیرفت و علت دست زدن به این اقدام را مشكلات شخصی بیان كرد . در پی این اظهارات ، متهم با قرار قانونی روانه زندان شد. تحقیقات از وی ادامه دارد.... /گزارش : جام جم آنلاین

 

 
ادامه مطلب

شوهري خوب، پدري عالي اما برقکاري بد!

 

سنگ قبرهايي با نوشته‌هايي بسيار بامزه!! (عکس)

 

 

يادبودي از سوي پسران (بجز ريکاردو که هيچ پولي نپرداخته)

 

سنگ قبرهايي با نوشته‌هايي بسيار بامزه!! (عکس)

 

 


اينک در آغوش پروردگاري. خدايا مواظب کيف پولت باش!

 

سنگ قبرهايي با نوشته‌هايي بسيار بامزه!! (عکس)

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : nftdc

 

جوانه کنجد و خواص آن

 

 

جوانه کنجد در مدت چند ساعت تهیه می‌شود و سرشار از پروتئین گیاهی و اسیدهای چرب ضروری است که بدن بشدت به آنها نیازمند است و در جوانه کنجد به میزان بیشتر از دانه کنجد یافت می‌شود.

 

 

همچنین سرشار از ویتامین‌های ب۶، ب۹، E، آهن، منیزیم، کلسیم، فیبر، پتاسیم، فسفر، زینک و روی است. کنجد به عنوان آنتی‌اکسیدان با رادیکال‌های آزاد که باعث مشکلات قلبی عروقی و پیری زودرس می‌شوند مبارزه می‌کند. دانه‌های کنجد منبعی از کلسیم به شمار می‌رود و کنجد با پوست و بخصوص جوانه زده منبع عالی از آهن است و باعث اکسیژن‌رسانی بهتر به مولکول‌های قرمز خون می‌شود.

 

 

روی ماده‌ای که به دشواری در مواد غذایی مصرف می‌شود به وفور در کنجد حتی در کنجد تفت داده شده موجود است. دانه‌های کنجد را باید دور از نور در محیطی خشک و خنک نگهداری کرد. برای تهیه جوانه کنجد دانه‌هایی با پوست را در کاسه پرآب ریخته به مدت ۸ تا ۱۲ ساعت خیسانده سپس آب ظرف را خالی کنید اگر ریشه‌های سفید رنگ نمایان شده‌اند نشانه جوانه‌زدن کنجد است.

 

 

می‌توان آنها را در همین زمان مصرف کرد درغیر‌این صورت آنها را در ظرف قرار داده و با دستمال کاغذی مرطوب بپوشانید پس از ۳۶ ساعت جوانه سفید رنگ کنجد رشد می‌کند. هر روز بایستی آب اضافی کنجد را دور ریخته و آنها را مرطوب کنید .

 

 

 

 ادامه مطلب

 

سنگ کلیه و کودکان

 

 

یکی از انواع اختلالات شایع، اما قابل کنترل و پیشگیری است. مطابق با آمارهای انجام شده، شمار مبتلایان به این اختلال در میان کودکان در حال افزایش است، بطوری‌که آمار کودکان مبتلا به سنگ کلیه در مقایسه با ۱۰ سال گذشته رشدی برابر ۵۰ درصد داشته است.

 

 

محققان سبک زندگی و پیروی از رژیم‌های غذایی غلط مانند موادغذایی پر نمک و فست‌فودها و کاهش مصرف آب روزانه را عامل اصلی افزایش شمار مبتلایان به این بیماری می‌دانند. از آنجایی که سابقه فامیلی و نوع رژیم غذایی، دو عامل مهم، افزایش احتمال ابتلا به سنگ کلیه در کودکان است، مراجعه والدین به پزشک متخصص و پیروی از الگوهای غذایی صحیح در افرادی که زمینه ابتلا به بیماری در آنها وجود دارد، توصیه محققان است.

 

 

رژیم غذایی حاوی میوه و سبزیجات، مصرف رژیم‌های غذایی کم نمک به همراه آب کافی متناسب با سن و وزن کودک از جمله راهکارهای پیشگیری از ابتلا به سنگ کلیه در کودکان است. مواد غذایی عمل آوری شده، کنسروها، تنقلات شور از انواع مواد غذایی است که احتمال ابتلا به این اختلال را افزایش می‌دهد.

 

 

درمان این بیماری بسته به اندازه سنگ‌ها، با روش‌هایی از جمله لیزر درمانی، دارو درمانی و درمان با اعمال جراحی امکان پذیر است اما از آن‌جا‌یی که مراحل درمان با درد و ناراحتی برای کودک همراه است، پیشگیری توصیه اکید متخصصان و محققان است.

 

منبع : روزنامه ایران

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : nftdc

 

داروی گیاهی در درمان سینوزیت

 

 

ترکیبات : بخور اکالیپتوس، روغن و پودر مخصوص سینوزیت

 

خواص : درمان بیماری سینوزیت که تا به حال افراد زیادی با سابقه طولانی ابتلا به این بیماری درمان گردیده اندنحوه استفاده : این دارو متشکل از یک بخور گیاهی (اکالیپتوس) و روغن مخصوص سینوزیت و یک پودر گیاهی میباشد که هرشب ابتدا باید سر و صورت را به مدت 10دقیقه بخور داده سپس روغن را به محل سینوزیت مالیده و ماساژ دهید و.....

 

 

در آخر از پودر به داخل بینی کشیده که بخور این دارو به اعماق سر رفته و بدن را برای تاثیر بهتر دارو کمک میکند سپس با مالیدن روغن مخصوص، فساد و امراض حاصل از این بیماری کاملا پخته شده و از لایه حفاظتی خود بیرون می آیند و آمادگی بیرون رفتن از بدن را پیدا میکنند که در آخر استنشاق پودر به داخل بینی موجب بیرون کشیدن این امراض میگردد.

 

 ادامه مطلب
رپورتاژ
اجاره اتومبیل های لوکس در تهران
فال حافظ
انجام پایان نامه ارشد سفارش اینترنتی
درباره پرورش جوجه بوقلمون
شهرهای توریستی با تورهای اروپا روسیه آنتالیا و استانبول
نکاتی در باره کامل بودن تجهیزات تالار عروسی
خرید بلیط چارتر از آژانس مسافرتی معتبر
بهترین راه برای انتخاب آتلیه عروس
نورپردازی نما و آلاچیق
طراحی سایت اصفهان |طراحی سایت حرفه ای | سئو تضمینی سایت
تشک رویا
معرفی جاذبه های گردشگری همدان زنجان و تورهای نوروزی 96 هند چین
اتوبار و باربری آریا
بازی اندروید
هدایای تبلیغاتی
دانلود آهنگ جدید
درج آگهی رایگان
معرفی سرویس کاهش پینگ و نحوه عملکرد آن در ایران
مدل لباس عروس
چگونگی افزایش زیبایی با جراحی زیبایی

لینک های مفید
آموزش عکاسی | فروش مکمل بدنسازی | طراحی جعبه | تبلیغ در اینستاگرام | برش لیزر | طراحی آبنما | درج آگهی | نازایی | فال حافظ |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.